ගෝලීය සපත්තු ක්‍ෂේත්‍රයේ කුඩා හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යවසායන් වඩාත් බලවත් කිරීමට ඉඩ දෙන්න

විශේෂිත නිෂ්පාදන

වසර 3 ක් තුළ ලෝකයේ කුඩා හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ සපත්තු ව්‍යවසායන් 200 ක් සමඟ දිගුකාලීන හා ස්ථාවර සහයෝගීතා සම්බන්ධතාවයක් ඇති කිරීම
INYINGRUN—

අපව තෝරා ගන්නේ ඇයි?

YINGRUN යනු නිවැරදි තේරීමයි
IMG_1141
IMG_1137
IMG_1093